Werkgroep grensmaas

Werkgroep Grensmaas

Het Grensmaasproject heeft het landschap rond Borgharen flink op de schop genomen. Het project is een combinatie van hoogwaterbescherming, grindwinning en natuurontwikkeling langs de Maas van Maastricht tot Maasbracht. Om de dorpen beter te beschermen tegen hoogwater is het zomerbed van de rivier verbreed en het omliggende gebied verlaagd. Met de opbrengst van het grind wordt het project gefinancierd. Het Consortium Grensmaas is de uitvoerder van dit enorme project. De werkzaamheden rond Borgharen zijn afgerond, alleen rond Itteren wordt nog gewerkt.

De invloed op onze leefomgeving is enorm. Wegen en paden verdwijnen, het agrarisch landschap heeft plaatsgemaakt voor natuur. In de nieuwe natuur zorgen paarden en runderen voor het onderhoud. Het project heeft positieve effecten zoals meer veiligheid tegen hoogwater en nieuwe natuur.Maar er zijn ook negatieve kanten zoals de overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en beperkingen in toegankelijkheid van de natuurgebieden.

Vanaf de start is de Buurtraad betrokken bij de planvorming en uitvoering van het project. Het Consortium werkt met klankbordgroepen om met de bewoners en lokale overheden te overleggen over de uitvoering. Een van die klankbordgroepen is het cluster Borgharen-Itteren. Naast bewoners uit Borgharen, Itteren en Bunde zitten ook Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen aan tafel. Voor ons blijkt de klankbordgroep een effectief middel te zijn om invloed te kunnen uitoefenen op de plannen en de uitvoering. Nu de meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd richt de werkgroep zich op de inrichting en gebruik van het gebied. Staatsbosbeheer is de beheerder van de natuurgebieden en een belangrijke gesprekspartner voor de werkgroep.

Het einde van het Grensmaasproject komt langzaam in zicht, toch is er voorlopig genoeg werk voor de werkgroep. Samen met de Dorpsraad Itteren proberen we zo veel mogelijk voordeel voor de dorpen en de bewoners te halen uit het Grensmaasproject. In de Buurtraadvergaderingen geeft de werkgroep terugkoppeling van alle ontwikkelingen.Ook staan er regelmatig stukjes in de Buurtpraat.  
  
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
  Chris Hoekstra
  Berrie Hermans,
  Math Paulussen
  Carlo Poolen

 
U kunt contact opnemen met een van bovenstaande personen door een bericht te sturen aan deze persoon via de algemene contact gegevens (zie Contact).